ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ข่าวสารและประกาศ

คำสำคัญ : ประชุม

news list

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ...

28 กรกฎาคม 2564