ขนาดตัวอักษร
ภาษา

วช. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2564

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์และศูนย์ฯ ทางกายภาพ / อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินงานและนำชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่ง วช. ได้รับแนวคิด เทคนิคต่างๆ จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ วช. ให้ดียิ่งขึ้น Share