ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณา ทุนอุดหนุนการจัดทำ วารสารวิชาการด้านสังคม ประจำปี 2565

23 มิถุนายน 2565

                                                                          ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

                         เรื่อง ผลการพิจารณา ทุนอุดหนุนการจัดทำ วารสารวิชาการด้านสังคม  ประจำปี 2565

 

                ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิซาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสาร เพื่อจัดทำ NRCT Official e Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิซาการด้านสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

🎯 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                   🟢  หัวข้อ Business management, economics, and marketing
                            โดย ดร.อัปสร มีสิงห์

🎯 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   🟢  หัวข้อ Education and Psychology in New Normal Era
                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

🎯 3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
                   🟢  หัวข้อ Innovative Communication: Creating Effective Skills for the Advancement of the Evolving Workplace
                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ

🎯 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   🟢  หัวข้อ Ageing Society: Diversity and Inclusivity
                            โดย ดร.สรสิช สว่างศิลป์

🌟 ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อทำสัญญาขอรับทุนได้ที่
       ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเททฯ 10900
       โทร 02-561-2445 ต่อ 719

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่: http://shorturl.at/bzJOT